فروم تماس با ما

مشتری بزرگ‌ترين رئيس

تنها یک رئیس وجود دارد.
مشتری

او می تواند هر کسی در شرکت، از مدیرعامل گرفته تا پائین را اخراج کند تنها با خرج کردن پولش در جایی دیگر

سم والتون